Luister naar kinderen in het passend onderwijs

Het eerste onderwerp is de manier waarop beslissingen worden gemaakt in het passend onderwijs. Volgens het Kinderrechtenverdrag (artikel 3) moeten belangen van kinderen worden onderzocht bij besluiten die hen aangaan. Helaas is dit vaak niet het geval. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek dat we in 2020 uitvoerden naar het perspectief van kinderen op passend onderwijs. Ook kwamen deze bevindingen naar voren uit ons onderzoek uit 2019 naar de ervaringen van kinderen in het leerlingenvervoer. Sindsdien is er nog niets met de belangrijkste aanbevelingen gedaan.

Toon meer ambitie voor inclusief onderwijs

Een tweede punt is het streven naar inclusief onderwijs. Kinderen met een ondersteuningsbehoefte (vanwege een fysieke of psychische beperking) hebben het recht op inclusief onderwijs. Dat betekent dat ze samen met kinderen zonder ondersteuningsbehoefte naar school gaan. Een inclusieve school is een belangrijke stap naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen en gelijke kansen heeft. Dat staat ook in het VN-verdrag Handicap, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd.

De minister stelt zich nog te terughoudend op om vanuit het passend onderwijs te streven naar inclusief onderwijs. Wij hebben de minister in 2020 opgeroepen om met een visie en ambitieus plan te komen voor inclusief onderwijs. Het plan wat nu op tafel ligt heeft een tijdspad van 15 jaar. Dat toont geen daadkracht en ambitie. Wij vragen de Kamerleden om de minister hierop aan te spreken en te bevragen.

Lees de brief aan de Kamercommissie over passend onderwijs